Monday, April 11, 2011

தெல்லெ மெல்லி தெகொ நாவுஸ்!

ஸொலொபா4ர் ஹுடெ3வேள் ர்ஹி ஒன்டே3 குதூ3ஹலம்க3னூஸ் ஸே மொன்னு. ராமநவமி மெனெதி3ஸ் ஒக்க ஒக்கொ ஒர்ஸு மொன்னு ஸொந்தோ3ஸும் து4ங்க3ரஸ். விளுக்கு தி3ன்னு ஜாரியோஸ் களனாத்தக் சொந்த3ம் மென்க்யான் ஸெங்கா3டி தி3ன்னு க3வ்ன்டுவாய்.

அவ்ர அயிங்கே4ர்தெனு ராமநவமி தெந்தூ3ஸ் ஒக்க ஒக்கொ ஒர்ஸு ஹைஸ்கூல் வெது3ர் சே2த்த ராமர் த4வ்ராம் தே3வ் நிகு3ளடன். ஹன்மந்து3 புஸிடி கோட்டை ப3ந்தி3லி ஹொல்லொ பிஸிர்ய சோ3ன் கொபு3ர் ர்ஹாய் ந்ஹா தெல்ல த4வ்ரோஸ். ஹைஸ்கூலும் சொவ்த்3யாதெங்க பூரா கலய்யிர்ஹாய். ஹைஸ்கூல் மெனெதி3 தெ3ய்டா3 பொல்ட3ம். பெட்கானு பொல்ட3ம். அன்பனடிம் ஸேத்த பெட்கினு பொல்ட3ம் ந்ஹா.த4வ்ராக் அஸ்கிதெனு அவ்டி3ராஸ். ஹொராட் ஹொயத்தெர் நொவ்ரி ஸெங்கா3டி மீ அவர்ய முது3ல்லா ராமநவமி எல்லெ. தெகஹால்தி3 அம்க தீதெங்கொ3 சொந்த3ம் மென்க்3யான் ஜொவள் க3ம்சினி ருவ்வொ வேன் ஸே.

தே3வ் அலங்கா3ர் ஹொயி நிகு3ளத்தக் தயார்கெ3ன் ஸே. அய்யான், த4வ்ரா கெரின் அஸ்கிதெனு ஸே. ஹொயெதி கொங்கக்கீ எது3ர்ஸிலேத் ஸேத்தெ ஸோன் லக3ரஸ். ஒன்டெ3 மௌஸபோ4 அங்குன் அவ்ரானி. கொ3ம்மா ஜொமயி அவ்னாத்தக் கோனக் தே3வ் நிகு3ளடத்தே. தெகோ3 ஹால்தி3 அஸ்கிதெனு ரஹ்கிலேத் ஸே. த4வ்ராம் ஃபோன் ந்ஹீ. லெகுத்தா கொ3ம்மொ கலயத்தெனூஸ். மமான் மச்சி மச்சி ஜீ மௌஸபா4க் ஃபோன் கெத்தி அவராஸ். எல்ல மௌஸபோ4 கொப்4பி4மூஸ் இஸோஸ். ருவ்வொ பி3கு3 கெர்ல்லன். மீ அவ்நாத்தக் துமி தே3வ் நிகு3ளட்டன் யா மெனி ஒன்ட3 ஹட்வன். தெ3ஸ்ஸு கெ3ண்டொ ஹொயத்தெர் ஹல்லு தெல்ல மௌஸபோ4 அவ்டியா. "காய் மௌளெ? துரவுச்சி இக்க கெ3டி ரஹ்க்க2த்தெ? அம்கொ3 பூரா துஸுர காம் ந்ஹியா?" மெனி மொட3 மௌஸபா4ன் பூரா ஹஸிலேத் கெ3டி பொ3வராஸ். "வெகோ3 ப4வா. தெ3ஸ்ஸு கெ4ண்டோ4 ந்ஹா ஹோரெஸ்" மெனி அவெ மௌஸபோ4 ஹஸிலேத் ஜெவாவ் ஸங்க3ராஸ். 'அமி பூரா அவ்ர பெ4ய்லல்னுக் த4க்கிலி சுரும் அவ்டியா. ஸொஸுரானுக் ரஹ்க்க2டத்தக் யெனோதீ3 ஸேனா' மெனி துஸுர மௌஸான் மொன்னும் மெல்லர்ய சொக்கட் களாரஸ்.

"வெகோ3 அய்யானு. வெகோ3 வெகோ3. அஸ்கிதெ3னு அவ்டி3ரியோ. தே3வ் நிகி3ளடெங்கோ' மெனி அய்ங்கெர்போ4 அவ்ஸர் பொட3ராஸ். அய்யான் மெள்ளி தெங்க3 அவ்சருக் தயதா3னுக் அஸ்கிதெங்கொ3 ஜொவள் நாவ் நெட்சத்துரு புஸி பி3ஸ்ஸொ அர்ச்சனொ கெரராஸ்.தே3வ் நிகி3ளத்தெர் தே3வ் ஸெங்காடி ருவ்வ து3தூ3ர் ஜேடிகி3ன் பஸ்ஸுமு ஸ்கூட்டருமூ ஆட்டோம் மெனி அஸ்கிதெனு அய்ங்கே4ர் அவ்டியா. கொ3ம்மா அய்யொ அவி தயார்கொ3ன் ஸே. மமான் மமின் ஸெங்கா2டி கஸ்ட தயி பி2ல்லி ஹோமுக் தயார் கெல்யாஸ். த3சரத மஹரஜோ பிள்ளல்னு பஜெ மெனி புத்ரகாமேஷ்டி யாகு3 கெரயோ ந்ஹ்யா? த்யெ மாதிரி ஒன்டே ஹோம் ஒக்கொக்கொ ஒர்ஸு அவ்ர அயிங்கே4ர் கெரன். முந்த3டி3ம் அயிங்கெ4ர் பா4ன் அயிங்கெ3ர் அம்பா3ன் ஹோமுக் பி3ஸன். அத்தொ ஒண்டெ3 தி3ஸின் ஒர்ஸு தோன் மமான் பி3ஸர்யோ.

நொவொ நொவ்ரொ மெனி மொகொ4 மௌஸான் ஸெங்கா4டி சொம்மலொ பிஸட்யா. தே3வ் தெ4ரும் மெனத் மொகொ3 ந:ன்ன ஒர்ஸும் ர்ஹி ஒப்பாய் ஹால்தி மீ மெல்லி சொம்மலோ பிஸி அய்யான் சங்க3ர்ய மொந்துர்னு அஸ்கி க3ம்சி அய்கிலேத் ஸே.

கெ4ண்டோ பா3ரெ ஹொய்யொ. அஸ்கிதெங்கோ பூ3க் கெர மொல்லிட்யொ. "வெகொ3 அய்யானு அங்கு3ன் இக்கொ கெ4டி ஹோய்?" மெனி ப3வான் புஸ மொல்ட்யா. "யெலா ஹொய்யோ" மென்தி3 அய்யான் பி3ஸ்ஸோ மொந்துர் சங்க3ராஸ்.

திடீ3ர் கெரி "பக3வான் ஹுஜிலிட்ர்யோ. ராமர் ஹிஜிலிட்ர்யோ" மெனி அய்யான் ஸங்கு3னாத்திக்காம் கா3மு கெ2னின் அஸ்கி வத்தெ கெல்லேத் ஹொதெ3 சொந்த3ம் மென்க்3யான் அஸ்கி ஹோமுக் கம்ச்ச மொல்டியா. "ராமருக் பல்லாம் க3லி ஹிந்த3ல்னோ ஹோர்ய. கோன் தே3வுக் மமோ கோன் ரா:ன் ஜார்யோ" மெனி அய்யான் புஸுனாத்திக்காம், மொ:ட்டொ மமோ "ப3பு3க் அத்தோஸ் ஹொராட் ஹொய்ர்யோ. தெனோஸ் பெருமாளுக் பல்லாம் க3லி ஹிந்த3லந்தொக்" மெனி மொகொ3 பொ3வ்த்3யா. மீ மெல்லி ஸொந்தோ3ஷ்க3ன் ஜீ மமோ தி3யெ வேட் கா2ந்துர் பல்லக3ன் தய்லி கொ4ம்மொ பாய்ம்பொடர்யோ பெருமாள் விக்ரஹம் பல்லாம் தொ2வி ஹிந்த3லத்தக் நிகி3லெஸ். "கோன்ந்தி3 அம்மான் கீ3த் க3வோ" மெனி அய்யான் மென்னாதிக்காம் அம்மான் அஸ்கி ஓக்கு ஓக்கு தோன் ஸாராஸ் ஜதோ3 கொன்னி கீ3த் க3வரானி. ரொவ்வ கெ3டி பஸ்தொக்கிதி3 மீ கீ3த் க3வத்தெக் நிகி3லெஸ்.

மன்னுபுகழ் கோசலை தன் மணிவயிறு வாய்த்தவனே!
தென்னிலங்கை கோன் முடிகள் சிந்துவித்தாய்! செம்பொன் சேர்
கன்னி நன் மா மதில் புடை சூழ் கணபுரத்தென் கருமணியே!
என்னுடைய இன்னமுதே! இராகவனே! தாலேலோ!

தாமரை மேல் அயன் அவனைப் படைத்தவனே! தசரதன் தன்
மாமதலாய்! மைதிலி தன் மணவாளா! வண்டினங்கள்
காமரங்கள் இசை பாடும் கணபுரத்தென் கருமணியே!
ஏமருவும் சிலை வலவா! இராகவனே! தாலேலோ!

தேவரையும் அசுரரையும் திசைகளையும் படைத்தவனே!
யாவரும் வந்தடி வணங்க அரங்க நகர் துயின்றவனே!
காவிரி நல் நதி பாயும் கணபுரத்தென் கருமணியே!
ஏவரி செஞ்சிலை வலவா! இராகவனே! தாலேலோ!


அஸ்கி தெனு க3ம்சி அய்கராஸ் மெனி களாரஸ். மீ மெல்லி ஸவ்கா3ஸ்கென் கீ3த் க3வெஸ். பி2ஜ்ஜாய்கி அங்குன் ஒன்டெ சரணம் க3வெங்கோ3 மெனி மெல்லெத் ர:தோ அய்யானு "பி2ஜ்ஜாய் பா3" மென்ந்த்யா. "சொக்கட் ஹொதெஸ் பா3. கோன் லிக்கெ கீ3த்?" மெனி அய்யான் புஸ்யாஸ். மொகொ3 ஒன்டே3 அதி3ர்ச்சி. எல்லே குலசேகராழ்வார் பாஸுரம் மெனி அய்யானுக் மெல்லி களாரனினா மெனி. "அவ்ர ப3பூ3ஸ் கீ3துன் அஸ்கி சொக்கட் லிக்கெய்" மெனி எமாம் அய்ங்கெ4ரம்போ4 வேற ஸங்க3ராஸ். “ந்ஹீ அங்கெ4ர் அம்பா4. எல்லெ மீ லிக்கெயொ ந்ஹா. குலசேகராழ்வார் பாசுரம்" மெனி மீ சங்குனொ ஹொயெஸ். காய் கெரத்தெ. கலம் இஸொ ஹொய்யோ.

"அத்தொ நாவ் க3ல்னோ. காய் நாவ் தொவெங்கோ3" மெனி அய்யான் புஸராஸ். அய்ங்கெர் போ4 'ராமசந்த்ர மூர்த்தி' மெனாஸ். "த்யெ நாவ் ஒக்கொக்கொ ஒர்ஸு தொவர்யோ ந்ஹா அங்கெர்பா4. காகு3ஸ்தன் மெனி தொவெங்கெ3ன்" மெனி சங்கி3தி மீ பெருமைக3ன் மொர நொவ்ரி பொக்கட் ஸியெஸ். கொங்கிக் களனாத்தக் தெனொ ஹல்லு தொ3ஸ்கர் ஹல்லரிஸ்.

“ந்ஹீ பா4. கொப்3பி3மூ ராமசந்த்ர மூர்த்தி மெனிஸ் நாவ் தொவத்தெ வட்க" மெனி மொ:ட்டொ மௌஸொ ஸங்க்யாஸ். "களாய் மௌஸபா4. மொர மொன்னும் எல்லெ நாவ் சொம்மலொ அவி ஹிப்4பி4ரஸ். தெகொ3 ஹால்தீ3ஸ் ஸங்க3ர்யோ" மெனெஸ். 'நொவொ நொவ்ரோ ஸங்க3ரஸ். ஆழ்வார் பாசுரம் பூரா க3வரஸ். யென ஸங்கெ3 நாவ் தொவத்தெ கீ3 மொட்டான் ஸங்கெ நாவ் தொவத்தே' மெனி அஸ்கிதெனு யோசன கெல்லேத் ஸே. அய்யான் “தெல்லெ மெல்லி தெகொ நாவுஸ்" மென்தி3 “தெல்ல நாவுஸ் தொவங்கோ3" மெனி மென்தி3 "ப3பூ3. தூஸ் நாவ் தோவ் பா5" மெனாஸ். மீ பெருமாள் கானும் தீன் வாள் “காகு3ஸ்த காகு3ஸ்த காகு3ஸ்த” மெனி மெனெஸ்.
அஸ்கிதெனு கா2த்தக் ஜியெத்தெர் அய்யான் தனிகொ3ன் மொர ஜொவள் “காகு3ஸ்தன் மெனத் காய் அர்த்து பா4" மெனி புஸெய கி3ன் எல்ல நாவ் மொர மொன்னும் க3க3 அவயே மெனி பல்ஸாதுக் மீ தெ3க்கி தெ3ரய தி3ய்யோ மீ துரொ ஜொவள் ஸங்கு3னி!

13 comments:

ச்சின்னப் பையன் said...

ஆஹா. நடுநடுவில் ஏதோ புரியுது!!
(அப்புறம்தான் லேபிளை பார்த்தேன்!)

ஸ்ரீ ராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராமா!

குமரன் (Kumaran) said...

மராட்டியும் தெலுங்கும் தமிழும் சமஸ்கிருதமும் சௌராஷ்ட்ரத்தில் உண்டு. கன்னடமும் இருக்கலாம். ஏதாவது கன்னடம் தென்பட்டதா ச்சின்னப்பையன்? :-)

சிவமுருகன் said...

ஜுக்கு ஸொந்தோஷ் தா3!

கெ2னி சொக்கட் ஸே!

த4வ்ரா தே3வ் கொ3ம்மோ அவ்னா மெனன் எல்ல ருவ்வோ து3ஸ்ர மாதிரி லகரஸ்!

கடை4சி லெந்து கொங்கி3 தெங்க3 நாவூஸ் ஸங்கு3னாத்தக்,தே3வு நாவ் ஒண்டே3 ஸெங்கே3 துர கெ2னி ஸங்க3ரிய பாணி சொக்கட் ஸே!

எல்ல கெ2னி துமி த4ட்3டு3னாத்திக்காம் முது3ல்லோ சொவ்தி ஸீயேவேள், ஜுகு3 ஸமயமு சலே விஷயுன் ஹட்வன் அவேஸ்!

குமரன் (Kumaran) said...

உச்சரிப்பு ஸெர்கொ ஸேயா மெனி ஸீ ஸங்கத்தெகொ ஜுக்கு தாங்க்ஸ் சிவமுருகன்.

த4வ்ரா தே3வ் கொ3ம்மொ அவர்ய ஸொக3ன் மீ லிக்கிரனி ந்ஹா. த4வ்ரா தே3வ் நிளத்3தே3ர் கொ3ம்மொ அலக்கொ3க3ன் ஹோம் சலர்ய ஸொக3னுனா லிக்கிர்யோ?!

அம்ர பாஷாம் லிக்கர்ய அம்ர மென்க்யானு கெ2னிகொ3னு ர:ன. த்யெ ஹால்தீஸ் துங்க எல்லெ சொவ்துனாத்திக்காம் முல்லொ சலெ விஷயுன் ஹட்வன் அவர்யொ. :-)

pathykv said...

amre bhaaShaam kheni bheLi rucchi.
okko aksharnuk diirye 'numbernu' ucchaaraNam dhaanuk nhii. tye rovvo gaunchuno.
K.V.Pathy

ꢦ꣄ꢬꢨꢸ பிரபு.. said...

கெ2னி சொக்கட் ஸே| ’மௌஸபோ3’ , ‘மௌளெ’ மெனெத் கோன்? ’பரமக்குடி’ம் இஸனி நீ:| நொவ்வொகன் மீ ஐகினி பொட3ரேஸ்|

சிவமுருகன் said...

@ பிரபு

//’மௌஸபோ3’ , ‘மௌளெ’ மெனெத் கோன்? //

//’மௌஸபோ3’//
அம்பா தெங்க பெய்ன்னு அம்புலொ

//‘மௌளெ’//
பெடி அம்புலொ, நன் ஸொர்குட் பொவ்லத்தெவேள் இஸனி பொவ்லன்.

குமரன் (Kumaran) said...

ஜுக்கு ஸொந்தோஷ் பதி ஐயானு. துமி தி3யே ஊக்கமூஸ் காரணொ. நம்பர்னு ருவ்வ வெவகா3ர்க3னூஸ் ஸே. ஜதொ ஜதோ ஸெர்க ஹொய்யாய் மெனி நொம்ப3ர்யொ. :-)

குமரன் (Kumaran) said...

அவொ பிரபு. முதுல்லா வாள் யேட் துமி அவ்ரியோ மெனி ஹட்வரெஸ். சிவமுருகன் மெனெ ஸோன் அம்பான் தெங்க பெ4ய்னுன் அம்புலானுக் மௌஸொ மெனன். உத்தர் பா4ரதும் மெல்லி திஸோ மெனஸுன். மாப்பிள்ளே அம்ர பாஷாம் மௌளே (மவ்ளே) ஹொய்யிர்யோ மெனி லகரஸ். :-)

priya said...

kumaran dadha, am reading your blog after a long time.

Very nice post!

Tumi likaaryo chokkad se... Tumi Sourashtram likkiryo bhelli sontosh

please continue

குமரன் (Kumaran) said...

Thanks Priya.

Tamil Nenjan said...

துரெ பி3ளாக் மீ ஹிந்தோ3ஸ் ஜீ ஸியெயொ... சொக்கட்3 லிக்கராஸ்... லிக்கிராஸ்.. இகுச்சர் மீ மதுரெம் தெ3ய்டா3 பொள்டம் வெதூ3ர் ஸெத்தெ த4வ்ராம் ரா:ஹ்ரெ மாதிரீஸ் லகெஸ்... துமி லிக்கிகின் ஃபேஸ்புக்கும் இவர் களடுவொ... மீ செவ்தெ மாதிரி ஜுகுதெனு செவ்த3ன்.

ஹாயி... நொவ்வ நாவுக் அர்த்து காய்யொ??


பொருங்கி3டி3ம் அஸ்கி மௌஸி மௌஸொ மெனீஸ் மெனன். மௌஸி அம்பொ3 & மௌஸொபொ3 மெனி அஸ்கி மென்னான்.

மௌளே மெனரியொ மாப்பிள்ளை மெனி அவ்ரெ வத்தாம் கெர்ரியொ மதுரெம். மாப்ளே மெனி பொருங்கி3டி3ம் மெனராஸ்.

மீ மத்ரெம் ஜாத்தவேள் மௌளே ஹொய்யாவு. பொருங்கி3டி3ம் அவி மொரெ மாப்ளேனுக் க3வுன்சு.

குமரன் (Kumaran) said...

கிருஷ்ணமூர்த்தி தா. காகுஸ்த மெனத் ககுஸ்த வம்சமும் அவத்தெனொ மெனி அர்த்து. ரகு வம்சமும் அவத்தெக ராகவ மெனி மெனர்ய சொகன்; தசரத புத்ரு தாசரதி மெனர்ய சொகன்.